Call for Papers

मान्याः संस्कृतप्रेमिणः! गीर्वाणवाणीसेवासंलग्नस्वान्तानां सुमनसां सुमहतः प्रमोदस्यायमवसरो यत् सबं-सजनीकान्तमहाविद्यालयस्य स्नातकोत्तरसंस्कृतविभागस्य पक्षतः प्रथमतया राष्ट्रिया संस्कृतशोधपत्रिका प्रकाश्यमानास्ति। संस्कृतस्य संस्कृतेश्च प्रचारार्थं प्रसारार्थञ्च प्रवृत्तायाः अस्याः पत्रिकायाः प्रकाशने प्रचारणे च संस्कृतज्ञा लेखादिप्रदानेन उपकुर्वन्तु इति सततं काम्यते। एतस्याः पत्रिकायाः कृते दर्शन-साहित्य-व्याकरण-आयुर्वेद-वास्तुशास्त्रादिविषयसम्बन्धाःविविधाः शोधप्रबन्धा आहूयन्ते।