1. Students’ Satisfaction Survey: COMBINED FEEDBACK REPORT (2019-2020)

2. Students’ Satisfaction Survey:  Department level Feedback Report :

  1. Department of Bengali
  2. Department of Botany
  3. Department of Chemistry
  4. Department of Commerce
  5. Department of Computer Sc.
  6. Department of Economics
  7. Department of Education
  8. Department of English
  9. Department of Geography
  10. Department of History
  11. Department of Library & Information Sc.
  12. Department of Mathematics
  13. Department of Philosophy
  14. Department of Physical Education
  15. Department of Physics
  16. Department of Physiology
  17. Department of Political Sc.
  18. Department of Sanskrit
  19. Department of Santali
  20. Department of Zoology

3. Feedback Report : Student Feedback on Subject

  1. Feedback Report on subject Bengali
  2. Feedback Report on subject Botany
  3. Feedback Report on subject Chemistry
  4. Feedback Report on subject Commerce
  5. Feedback Report on subject Computer Sc.
  6. Feedback Report on subject Economics
  7. Feedback Report on subject Education
  8. Feedback Report on subject English
  9. Feedback Report on subject Geography
  10. Feedback Report on subject History
  11. Feedback Report on subject Library & Information Sc.
  12. Feedback Report on subject Mathematics
  13. Feedback Report on subject Philosophy
  14. Feedback Report on subject Physical Education
  15. Feedback Report on subject Physics
  16. Feedback Report on subject Physiology
  17. Feedback Report on subject Political Sc.
  18. Feedback Report on subject Sanskrit
  19. Feedback Report on subject Santali
  20. Feedback Report on subject Zoology

4. Feedback Report : Student Feedback on Teacher

  • Dr. Ananya Ghosh
  • Dr. Nirmal Bera
  • Mrs. Papiya Mandi
  • Chanchal Kumar Mondal
  • Debashree De Ghorai
  • Liltu Mondal
  • Rajesh Kumar Dutta
  • Mr. Arunodaya Bose
  • Dr. Sudhansu Samanta
  • Debasish Maity
  • Eshita Jana
  • Rajdeep Deb
  • Shibdas Maity
  • Dr. Prasun Kumar Pal
  • Dr. Harekrishna Bar
  • Debabrata Paria
  • Mrinal Kanti Hudait
  • Prasenjit Maity
  • Raj Kumar Dutta
  • Dr. Abhik Mukhopadhyya
  • Dr. Bijoy Debnath
  • Dr. Anup Maji
  • Dr. Selim Chisti
  • Anindya Sundar Maiti
  • Pranabendu Pradhan
  • Mr. Somnath Roy
  • Krishna Prasad Bar
  • Mouparna Sahoo
  • Prasenjit Jana
  • Mr. Gour Hari Mondal
  • Atanu Samanta
  • Ranjit Paria
  • Santanu Bera
  • Soumen Sahoo
  • Sujit Samanta
  • Tanusri Dey
  • Uttam Kumar Maji
  • Abhijit Pattanayek
  • Jhuma Das
  • Madan Santra
  • Prasanta Kumar Das
  • Dr. Naba Kumar Adak
  • Mr. Himansu Kumar Mandal
  • Keya Chaudhury
  • Sekhar Mahapatra
  • Mr. Pralay Poria
  • Dr. Puja Ghosh
  • Biswajit Maity
  • Biswajit Paria
  • Dr. Pinki Das
  • Mr. Supriya Konai
  • Gour Hari Singha
  • Mithu Jana
  • Subrata Kumar Maiti
  • Dr. Somnath Saha
  • Dr. Tapas Misra
  • Anjan Samanta
  • Barunaditya Dutta
  • Dibyendu Pramanik
  • Pinku Jana
  • Ranajit Nandi
  • Dr. Jhumu Manna
  • Monalisha Banerjee
  • Kashi Nath Bose
  • Tarapada Maity
  • Dr. Sunita Mitra (Sarkar)
  • Dr. Shyamal Biswas
  • Biswajit Dhara
  • Dr. Bhaba Shankar Mukherjee
  • Dr. Gagan Chandra Dey
  • Mr. Sumanta Chowdhury
  • Miss Supriya Sui
  • Krishnendu Dash
  • Nimai Santra
  • Susmita De
  • Tathagata Das
  • Kali Charan Mandi
  • Shrabani Hansda
  • Dr. Shampa Patra
  • Dr. Sangita Samaddar
  • Anindya Pattanayak
  • Jayashri Das
  • Dr. Anima Roy

5. Student Feedback Report on Management: 

6.  Parents’ Feedback Report on Management: 

7. Student Feedback Report on Support System:

8. Student Feedback Report on Camps Facilities:

9. The Teachers’ Feedback Report: